Onderwijs aan nieuwkomers (PO)

Solliciteer nu

We zoeken jou voor het onderwijs aan nieuwkomers!

Wil jij er, samen met het team, voor zorgen dat nóg meer kinderen
hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen? 
- English version below -

Full-time / Part-time · Divers

Heb jij een maatschappelijk hart en wil je het verschil maken voor kinderen?
Ben je een enthousiaste leerkracht of ondersteuner, onderwijsassistent, stagiair, zij-instromer, LIO-er of gepensioneerd? Én ben je op korte termijn beschikbaar voor het onderwijs aan nieuwkomers kinderen in Amsterdam? 
Laat het ons weten via onderstaand formulier.

Onderwijs aan nieuwkomers

Steeds meer kinderen van over de hele wereld komen naar ons toe. Deze leerlingen hebben wensen, dromen en talenten. Wij begeleiden deze kinderen in het ontwikkelen van hun Nederlands, het ontdekken van hun nieuwe wereld om zo hun zelfvertrouwen te vergroten, hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten. De toestroom van nieuwkomersleerlingen vraagt om meer plekken met NT2 onderwijs in Amsterdam. Om de thuiszittende leerlingen in opvanglocaties zo snel mogelijk een veilige onderwijsplek te bieden binnen een nieuwkomersgroep, zijn wij – de PO besturen van Amsterdam - op zoek naar enthousiaste collega’s.

Ben jij een gemotiveerde leerkracht, intern begeleider, onderwijsassistent, (leerkracht) ondersteuner en/of activiteitenbegeleider met een open persoonlijkheid? Werk je graag samen met kind, collega’s en ouders ontwikkelgericht en planmatig, waarbij je vanuit de behoeften van het kind onderwijs vormgeeft? Wil je zelfstandig of begeleid voor de groep staan en durf je hierin kwetsbaar te zijn en regie te nemen waar nodig?

Het verschil in beginsituaties, juist ook bij nieuwkomersonderwijs, vraagt om op maat gesneden onderwijs. Dit veronderstelt dat wij open staan en nieuwsgierig zijn om zo het hele kind te zien. Wat wil het kind en wat vraagt dit van ons onderwijs?, zijn dan ook de vragen die wij centraal te stellen in ons onderwijs. Zo krijgt de leerling (weer) zin in school.

Een open blik is nodig om in korte tijd een relatie aan te gaan, zodat het kind een plekje krijgt in de groep. Ook als die maar heel even bij ons is. Vanuit daar brengen we in kaart waar het kind staat en organiseren het onderwijs gericht op uitstroom. Dit proces doorlopen we met kind, ouder en team. Zo neemt het kind in lijn met onze onderwijsfilosofie steeds meer regie over zijn eigen ontwikkeling.

Jij beschikt over

 • open houding, flexibiliteit en je houdt van differentiëren;
 • affiniteit met de doelgroep;
 • een prettige omgang met kinderen, ouders en collega’s;
 • een diploma, je bent in opleiding of hebt de wens om die te volgen;
 • ervaring op het gebied van NT2 en traumasensitiviteit is een pre, geen noodzaak;
 • de behoefte om mee te bouwen aan onze onderwijspraktijk om alle talenten een plek te geven.

Nieuwkomersgroepen Amsterdam

Op diverse scholen in Amsterdam hebben we nieuwkomersgroepen met veel expertise. De besturen voor primair onderwijs werken samen om versneld alle nieuwkomerskinderen een fijne plek op school te geven. Daarom worden de nieuwkomersgroepen uitgebreid op De Taalschool (InNoord), Taalschool de Vlugt, OBS de Globe (STWT) / Johannesschool (AMOS), OBS Louis Bouwmeesterschool (STWT) en op DKC de Kleine Kapitein (Staij).  De nieuwkomersgroepen hebben 15 -17 kinderen: ieder met een eigen achtergrond en beginsituatie. Door toestroom én onze bewezen onderwijspraktijk breiden we uit met 7 groepen.

Wat wij bieden

Je vindt bij ons een plek waar je jouw talenten kan ontwikkelen en in te zetten. Je werkt met een professioneel, gepassioneerd team in een school, een stichting en de stad. Startende medewerkers worden gecoacht. 

 • De aanstelling heeft een omvang van 0,4 -1,0 WTF (in overleg);
 • Er is volop ruimte voor jouw scholing en ontwikkeling;
 • Salaris is conform de CAO van het primair onderwijs;
 • Inschaling is afhankelijk van je opleiding en ervaring;
 • Je komt in dienst bij het bestuur van de school waar je werkt.

Wij bieden arbeidsvoorwaarden als reiskostenvergoeding, voordelig sporten, coaching, fietsregeling, fiscale uitruilregeling. Daarnaast stimuleren de verschillende stichtingen initiatieven van medewerkers. 

Meer informatie

Vragen, sfeer proeven of je interesse kenbaar maken?
Neem contact op met Maarten Gresnigt, via 06 - 53 94 50 84 of met Natasja Belt, via 06 - 14 92 81 80, of stuur een mail naar nieuwkomersamsterdam.hr@stwt.nl

Interesse?

Reageer snel en gemakkelijk via onderstaand formulier. Het enige dat wij nodig hebben is jouw CV. In onderstaand formulier is ook ruimte om je vraag te stellen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

For the education of newcomers are we looking for you!

#Teachers #Teaching assistants #Supervisors #IB #Team Leaders #Orthopedagogues #Child Therapists #Guides #qualified & #in development

Do you, together with the team, want to ensure that even more children can discover and develop their talents?

More and more children from all over the world are coming to our country. These students have wishes, dreams and talents. We guide these children in developing the Dutch language, discovering their new world in order to increase their self-confidence, (re)discover and deploy their talents. The influx of newcomer students requires more places with NT-2 education in Amsterdam. To offer students, who are at home in asylum centers, a safe educational place within a newcomer group as quickly as possible, we - the primary education boards of Amsterdam - are looking for enthusiastic colleagues.

Looking forward to school

The difference in initial education-needs require tailor-made education for every child. This assumes that we are open and curious to see the whole child. What does the child want and what does this require from our education?, are the questions that we put at the heart of our education. This way the student gets excited about school (again).

Reguirements?

You are a motivated teacher, internal supervisor, teaching assistant, (teacher) supporter and/or activity supervisor with an open personality. You work together with the child, colleagues and parents in a development-oriented and systematic way based on the needs of the child to provide education and support. You dare to be vulnerable and take control where necessary.

An open mind is necessary to engage in a relationship in a short time, so that the child gets a place in the group. Even if he is only with us for a short time. From there, we map out where the child stands and organize education aimed at a transfer to a regular school. We go through this process with the child, parent and team. In line with our educational philosophy, the child takes more and more control over its own development. A short summary:

you

 • are open, flexible and like to differentiate;
 • have an affinity with the target group;
 • have a pleasant relationship with children, parents and colleagues;
 • want to stand in front of the group independently or accompanied;
 • have a diploma, are (always) in training or have the desire to do so.
 • want to contribute to our educational practice to give all talents a place.

Newcomer groups Amsterdam

We have newcomer groups at various schools in Amsterdam. The primary education boards work together to give all newcomer children a pleasant place at school. That is why the newcomer groups are being expanded at De Taalschool (InNoord), Taalschool de Vlugt, OBS de Globe (STWT) / Johannesschool (AMOS), OBS Louis Bouwmeesterschool (STWT) en op DKC de Kleine Kapitein (Staij). The newcomer groups have 15 -17 children: each with their own background and initial situation. Due to influx and our proven educational practice, we are expanding with 7 groups.

What do we offer you?

With us you will find a place where you can develop and deploy your talents. You work with a professional, passionate team in a school, a primary education board and the city of Amsterdam. Starting teachers are coached.

 • The appointment has a scope of 0.4 -1.0 WTF;
 • Plenty of room for your training and development;
 • Salary is in accordance with the collective labor agreement for primary education in the Netherlands;
 • Grading depends on your education and experience;
 • You will be employed by the board of the school you will work.

We offer employment conditions such as reimbursement of travel expenses, advantageous sports, coaching, bicycle scheme, tax exchange scheme. In addition, the various foundations encourage employee initiatives.

More information or apply?

Questions, taste the atmosphere or express your interest? Contact Maarten Gresnigt, via 06 - 53 94 50 84 or Natasja Belt, via 06 - 14 92 81 80, or send an email to nieuwkomersamsterdam.hr@stwt.nlYou can apply quickly and easily via this site ('solliciteer nu' button above) or send us an email. All we need is your CV.